Policové regály

Kontrola regálových systémov a oceľových plošín

Podľa normy STN EN 15635 musia regálové systémy prejsť odbornou kontrolou v intervale nie dlhšom, ako 12 mesiacov.
Kontrola je zameraná:

 • Na posúdenie celkového stavu regálov, na odhalenie možného poškodenia komponentov regálov
 • Na kontrolu stability regálov
 • Na kontrolu obsahu všetkých komponentov regálov, predovšetkým zabezpečovacích a bezpečnostných prvkov
 • Na pevnosť skrutkových spojov regálov
 • Na úplnosť a správnosť bezpečnostného a technického značenia regálov

Rozsah kontroly

 • Vizuálna prehliadka regálov
 • Nalepenie kontrolného štítku na regály
 • Spísanie zápisu o vykonanej kontrole + oboznámenie kompetentnej osoby s výsledným stavom (všetko priamo na mieste)
 • Vyhotovenie kontrolnej správy (na základe spísaného zápisu) a jej doručenie kompetentnej osobe
 • Vyhotovenie prípadnej ponuky na odstránenie závad a poškodení
 • Vyhotovenie chýbajúceho alebo nového označenia regálov

Opravy

Opravu štandardných dielov vykonávame po dohode do niekoľkých dní. Za týmto účelom disponujeme v Trenčianskych Bohuslaviciach skladom dielov všetkých typov nami dodávaných regálových systémov.

Výmena poškodených komponentov

Podľa vyššie uvedenej normy STN EN 15635 - uvádzame plné znenie bodu 9.7.1. – výmena poškodených komponentov: „Opravy poškodených komponentov nie sú povolené, pokiaľ nie sú schválené dodávateľom zariadenia. Poznámka : Poškodené komponenty musia byť vymenené, nie opravené, nakoľko pri za studena tvarovaných materiálov je zložitá kontrola kvality“. Vyhlasujeme, že súhlas k oprave poškodených dielov neudeľujeme.